Đầu tư tài chính

Bao gồm các hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; Hợp tác liên doanh, liên kết các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề phát triển bền vững.

Bao gồm các hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; Hợp tác liên doanh, liên kết các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề phát triển bền vững.

Tính đến tháng 06/2021, Phúc Long PNJ có 8 công ty thành viên và 01 công ty liên kết. Bao gồm:

  • Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Long
  • Công ty CP VLXD Kim Long
  • Công ty CP Đầu tư Phúc Long PNJ Land
  • Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Long PNJ
  • Công ty CP Xây dựng Phúc Long PNJ
  • Công ty CP DKN
  • Công ty TNHH AN GIA
  • Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng
  • Công ty CP Đầu tư Phát triển DKK

Đầu tư vốn vào các công ty thành viên – liên kết.
Hợp tác liên doanh, liên kết các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đa ngành.

BL PARK HILLS